Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε από 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το νέο βαθμολόγιο μισθολόγιο σύμφωνα με την αρ. 2/78400/0022/14-11-11 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.

Τα βασικά του στοιχεία του μισθολογίου, είναι τα παρακάτω:

 • Οι υπάλληλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.
 • Οι βαθμοί είναι οι εξής: ΣΤ – Ε – Δ – Γ – Β – Α.
 • Ο βαθμός ΣΤ έχει ένα Μ.Κ., ο βαθμός Ε 2 ΜΚ, ο βαθμός Δ 3 ΜΚ, ο βαθμός Γ 4 ΜΚ. Τα Μ.Κ. των βαθμών Β και Α καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού μας βίου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή μας.
 • Η εξέλιξη των ΜΚ για τους βαθμούς ΣΤ, Ε, Δ και Γ είναι ανά διετία, ενώ στους Β και Α ανά τριετία.
 • Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:

Από το βαθμό ΣΤ στο βαθμό Ε, δύο (2) έτη (προάγεται μέχρι και το 100% των υπαλλήλων).

Από το βαθμό Ε στο βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη (προάγεται μέχρι και το 90% των υπαλλήλων)

Από το βαθμό Δ στο βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη (προάγεται μέχρι το 80% των υπαλλήλων)

Από το βαθμό Γ στο βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη (προάγεται μέχρι και το 70% των υπαλλήλων)

Από το βαθμό Β, στο βαθμό Α, έξι (6) έτη (προάγεται μέχρι και το 30% των υπαλλήλων).

 • Τα προαναφερόμενα ποσοστά προαγόμενων υπαλλήλων μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα με υπουργικές αποφάσεις.
 • Η προαγωγή από βαθμό σε βαθμό διενεργείται ύστερα από αξιολόγηση, από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μια φορά το χρόνο.

 

 • Το μισθολόγιο μας απαρτίζεται:

Α) Από το βασικό μισθό. ( Ο βασικός μισθός του νεοδιόριστου είναι 1092 € ).

Β) Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών, 100 €. Οι εκπ/κοί του Ν. Ξάνθης εξακολουθούν να το λαμβάνουν.

Γ) Οικογενειακή παροχή που χορηγείται μόνο σε υπαλλήλους που έχουν παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης χορηγείται i)όταν τα παιδιά συνεχίζουν τη φοίτηση στη β/θμια εκπ/ση μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους, ii)όταν φοιτούν σε ανώτερες ανώτατες σχολές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και iii) έχουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και άνω.

 

Υπάλληλος με 1 παιδί       50€                  Υπάλληλος με 4 παιδιά           170€

Υπάλληλος με 2 παδιά      70€                  Υπάλληλος με 5 παιδιά           240€

Υπαλλήλος με 3 παιδία     120€                Υπάλληλος με 6 παιδιά           310€

 

Δ) Επίδομα θέσης

Περιφερειακοί Διευθυντές:          900 €, 

Προϊστάμενοι Διεύθυνσης:          550 €

Σχολικοί Σύμβουλοι:                      400 €, 

Διευθυντές 4/θέσιων Δημοτικών σχολείων και άνω: 250 € και εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 9 τμήματα 300 €.

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Προϊστάμενοι εκπ/κών θεμάτων και υπεύθυνοι ΚΠΕ:      150 €,

Προϊστάμενοι 1/θέσιων, 2/θέσιων, 3/θέσιων Δ/κών Σχολείων και Ν/γείων, 100 €

 

 • Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η ωριαία αποζημίωση για τους εκπ/κούς ορίζεται στα 10.
 • Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε Πολιτικά κόμματα, γραφεία βουλευτών κλπ ορίζονται στις 60 μηνιαίως (από 45 που ήταν).
 • Τα διάφορα συμβούλια (ΠΥΣΠΕ κλπ) λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή στα μέλη τους.
 • Η περικοπή των αποδοχών λόγω αποχής από τα καθήκοντά του υπαλλήλου ή απεργίας ή στάσης εργασίας υπολογίζονται στο 1/25 των μεικτών αποδοχών συμπεριλαμβανόμενης και της εργοδοτικής εισφοράς.
 • Οι παραπάνω ημέρες παρακρατούνται και από τα επιδόματα εορτών και αδείας.
 • Υπάλληλος που λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών, μετά την επάνοδό του στην υπηρεσία, του παρακρατείται από τις αποδοχές του οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου και του εργοδότη, για το διάστημα που λογίζεται συντάξιμο. (Ένας μήνας κάθε ημερολογιακό έτος).
 • Για τις τρίμηνες αποδοχές υπαλλήλων που βγαίνουν στη σύνταξη λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.
 • Επιδόματα εορτών και αδείας:

Α) Επίδομα Χριστουγέννων: 500 € μεικτά

Β) Επίδομα Πάσχα: 250 € μεικτά.

Γ) Επίδομα Αδείας: 250 € μεικτά.

 • Τα έξοδα κίνησης των αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία κλπ καταργούνται. [Είναι οδοιπορικά που καταβάλλονταν πάγια, ανεξαρτήτως αν υπήρχε μετακίνηση του υπαλλήλου].
 • Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής [από μη προβληματική περιοχή].


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 • Εξακολουθεί να υπάρχει ο διαχωρισμός ΠΑΛΑΙΩΝ ασφαλισμένων [έχουν έστω και ένα ένσημο πριν από την 1/1/1993) και ΝΕΩΝ ασφαλισμένων.

 

 • Εδώ έχουμε το εξής παράλογο και άδικο μέτρο:

Για τα ταμεία Σύνταξης, ΤΠΔΥ, ΜΤΠΥ και ΤΕΑΔΥ οι κρατήσεις θα γίνονται επί των συντάξιμων αποδοχών [ο βασικός μισθός και τα επιδόματα εκτός του κίνητρου απόδοσης] που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 30/10/2011, ανεξάρτητα από τις αποδοχές που θα λαμβάνει με το νέο μισθολόγιο και μέχρι τις 30/12/2015.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως συνάδελφοι που λάμβαναν επιδόματα μεταπτυχιακών, μειονοτικό επίδομα, δυσπρόσιτο επίδομα κλπ, παρ όλο που καταργούνται και δεν θα τα λαμβάνουν, θα πληρώνουν γι αυτά κρατήσεις έως τις 30/12/2015.

 • Τα ταμεία Υγειονομικής Περίθαλψης και Αλληλεγγύης θα υπολογίζονται επί των αποδοχών του νέου μισθολογίου.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Αυτή την εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί από τη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης, η κατάταξη μας στους βαθμούς και στα σχετικά μισθολογικά κλιμάκια. Θα πρέπει να γίνει από όλους μας προσεκτικός έλεγχος της κατάταξης και σε περίπτωση λάθους να υποβάλλονται σχετικές δηλώσεις προκειμένου να διορθωθούν.

 • Υπάλληλος ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στο βαθμό αυτό. ‘Οσοι έχουν μεγαλύτερο χρόνο από τον ελάχιστο απαιτούμενο εξελίσσονται στα ΜΚ του βαθμού αυτού.

 

 • Εδώ έχουμε ακόμα μια παράλογη και άδικη διάταξη, η οποία θίγει το σύνολο των συναδέλφων :

Ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη, δεν θα υπολογιστεί για τη χορήγηση του επόμενου κλιμακίου. Το επόμενο κλιμάκιο θα δοθεί σε όλους τους υπαλλήλους μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας, όπως προβλέπεται.

 • Για την κατάταξη θα υπολογιστεί ο χρόνος που έως τις 31/10 έχει ήδη αναγνωριστεί με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ

ΒΑΘΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΜΚ

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΜΙΣΘΟΙ ΜΚ

 

 

 

 

 

 

Έως 3 έτη

ΣΤ

 

1092

0

0

 

 

 

 

 

 

3 έως και 9 έτη

Ε

3-4

1201

 

 

5-6

 

1

1225

7-8

 

2

1250

 

 

 

 

 

 

9 έως και 15 έτη

Δ

9-10

1381

 

 

11-12

 

1

1409

13-14

 

2

1437

 

15 έως και 21 έτη

Γ

15-16

1588

 

 

17-18

 

1

1620

19-20

 

2

1652

 

21 έτη και άνω

Β

21-23

1906

 

 

24-26

Τα ΜΚ του βαθμού Β χορηγούνται ανά 3ετία μέχρι το τέλος του εργασιακού βίου

1

1944

27-29

2

1983

30-32

3

2022

33-35

4

2062

36-38

5

2103

 

Οι περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατατάσσονται στο Βαθμό Α, εφόσον έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για την κατάταξη στο βαθμό αυτό.

 

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης