Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

Οπως γνωρίζετε μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων και εντός 15 ημερών θα πρέπει  να  υποβληθούν οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης.

Απαραίτηση προϋπόθεση είναι να έχει βρεθεί συνάδελφος που να επιθυμεί να κάνει αμοιβαία μετάθεση. (Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υποβάλλουμε απλά αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης , αλλά πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος συνάδελφος με τον οποίο να ζητάμε να μετατεθούμε αμοιβαία)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), μέχρι 31 Αυγούστου του έτους της μετάθεσης.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών (αναγνωρισμένη εκπαιδευτική και μη) μέχρι 31 Αυγούστου του έτους της μετάθεσης.

γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους της μετάθεσης τα δέκα (10) έτη.

δ) Να έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση τους 

ε) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εκπαιδευτικοί.

1. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).


 

       Συναδελφικά

   Παπαδάκης Φάνης