08-12-17 Σε ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στα ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, την εξής πρόταση:

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχωρά στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους σε κατηγορίες.

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι αυτά που ορίζονται στο Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193Α’) και είναι:

  1. ο πληθυσμός της έδρας των σχολείων,
  2. οι συνθήκες διαβίωσης  των εκπαιδευτικών,
  3. η οργανικότητα,
  4. η απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού,
  5. οι συγκοινωνιακές συνθήκες
  6. το υψόμετρο και

επιπλέον ότι μοριοδοτούνται με 14 μόρια τα μονοθέσια και διθέσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτα και κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΓ. 

Εκτός των ανωτέρω, για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβάλλεται προς τα αρμόδια όργανα, από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ ελήφθησαν υπόψη και τα παρακάτω:

α) η υφιστάμενη μοριοδότηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,

γ) η μοριοδότηση των πρωτευουσών όλων των νομών της ηπειρωτικής χώρας με ένα μόριο και

δ) η μοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην ίδια δημοτική/τοπική κοινότητα με τον ίδιο αριθμό μορίων

Τέλος, με τη χρήση εργαλείων λογισμικού αποτυπώθηκαν τα κριτήρια που αφορούν στον πληθυσμό της έδρας του σχολείου, την οργανικότητα της σχολικής μονάδας, την απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού, το υψόμετρο και τη νησιωτικότητα των περιοχών. Για κάθε σχολική μονάδα, που βρίσκεται εκτός πρωτεύουσας νομού, συνεκτιμήθηκαν η υψομετρική διαφορά κατά την μετάβαση από την πρωτεύουσα του νομού στο σχολείο, η ποιότητα του οδικού δικτύου μέχρι το σχολείο, οι εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης, οι ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου του σχολείου (περιοχή εργοστασίων, περιοχή λιγνιτωρυχείων, μειονοτικά σχολεία, παραμεθόριες περιοχές, τουριστικές περιοχές).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ.111/2016 (193Α) η κατάταξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ), τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

meion_0001

meion_0002

dimosiag_0001

dimosia_0002

moria-nip-neo_0001

moria-nip-neo_0002

  • Παρατήρηση 1η: Στη στήλη 'Διαφορά παλιών/νέων' με αρνητικό πρόσημο είναι τα σχολεία που, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, μειώνεται η μοριοδότησή τους και με θετικό πρόσημο αυτά που αυξάνεται.
  • Παρατήρηση 2η: Στους πίνακες που αφορούν τις σχολικές μονάδες του νομού μας συμπεριλαμβάνονται μειονοτικά σχολεία, τα οποία έχουν καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια! Γι αυτά τα σχολεία σίγουρα δεν έχει γίνει καμία πρόταση από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ή τον Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης και επομένως είναι απορίας άξιον πως βρίσκονται σ' αυτή τη λίστα!
  • Παρατήρηση 3η: Δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει με τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό των δυσπρόσιτων σχολείων.
  • Παρατήρηση 4η: Δεν γνωρίζουμε, εφόσον ισχύσει η συγκεκριμένη πρόταση, για την αναδρομικότητα ή όχι της μοριοδότησης.