Δ2/131909/07-12-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών στο Δ.Σ των Α/θμιων συνδικαλιστικών Ενώσεων

Σε απάντηση του αρ.35/22-11-2006 έγγραφου σας. σχετικά με τη χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών των μελών του Δ.Σ των ΕΛΤΕΕ σας γνωρίζουμε ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνδικαλιστικές άδειες των Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών είναι ο Ν. 1264/82 (ΦΕΚ. 79 τ.Α`) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τους Νόμους 2224/1994 (ΦΕΚ. 12 τ.Α`) και ο Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 τ.Α`).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των προαναφερομένων νόμων προκύπτει ότι για τις συνδικαλιστικές άδειες μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2336/1995, έχει εφαρμογή το άρθρο 18 του Ν. 1264/1982 και συνεπώς στους Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι 500 και πλέον και ως τρεις (3) αν είναι λιγότερα.


Δ1/67016/27-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συνδικαλιστικές άδειες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν.1264/1982, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από 500 και μέχρι τρεις (3) αν είναι λιγότερα.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων, πρέπει ο τρόπος της απαλλαγής να καθορισθεί σε συνεργασία των Διευθυντών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Γραφείων με τους διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.


Φ351/5/27/19630/Δ1/29-02-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άδεια απουσίας Πρόεδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17,18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας χ δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)

Η παρούσα να ανακοινωθεί σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς σας

 

Η/1656/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διευκόλυνση συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων

Η διευκόλυνση των συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων είναι υποχρέωση της Διοίκησης που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις απροθυμίας προς αυτή την κατεύθυνση. παρακαλούμε στο εξής μέσα στο νόημα των σχετικών διατάξεων και κατά το μέτρο του δυνατού να διευκολύνονται οι συνδικαλιστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.


Δ2/12927/05-02-2003

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους , ως εξής :

Πέντε ημέρες οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Τρεις ημέρες οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Δύο ημέρες για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια