Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ' έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.

Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Για τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι σε Γραφεία, Διευθύνσεις, βουλευτές, φορείς κλπ ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.3528/07.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με ολική ή μερική διάθεση σε Δ/νση Εκπαίδευσης, εώς τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούνται να κάνουν χρήση δέκα (10) ημερών κανονικής άδειας.