Οι εκπαιδευτικού σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς μέχρι β' βαθμού διακούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Συγγενείς έως και β' βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι παππούδες, τόσο εξ αίματος όσο και εξ αγχιστείας.