Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (παρ. 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Γνωμάτευση α/θμιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
  • Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

Σε περίπτωση πάθησης του τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο.

Η παραπάνω ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών χορηγείται και σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. (παρ.3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα του δημοσίου Νοσοκομείου.