Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:

  1. με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) μέρες κάθε έτος.
  2. με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κάθε έτος.
  3. με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κάθε έτος.

Το σύνολο των βραχυχρόνιων  αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγιονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση.

Επίσημες αργίες για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης (άρθρο 1 του Ν.1157/1981) είναι οι εξής:

Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος και όλες οι Κυριακές.

Σημείωση: Αναρρωτική άδεια που χορηγείται ημέρα Δευτέρα, οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται απο ιατρική γνωμάτευση και παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.


Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους (διδακτικό έτος), δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια, πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους και όχι στις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση αποχής του αναπληρωτή από την εργασία του λόγω ασθένειας ισχύουν τα εξής: από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες οι αποδοχές του περικόπτονται κατά το ήμισυ και από τέσσερις (4) έως και δεκαπέντε (15) ημέρες περικόπτεται το ποσό της επιδότησης που παίρνει από το Ι.Κ.Α.