Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος στις εξετάσεις.

Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι το πολύ δύο εξάμηνα μετά τη λήξη του χρόνου αυτού. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, η προηγούμενη και η ημέρα της εξετασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.

Άδεια εξετάσεων χορηγείται για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες ημέρες, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.