Έπειτα από έλεγχο των αιτήσεων όλων των κατηγοριών μετάθεσης, αναρτούμε τους προσωρινούς πίνακες των αιτούμενων εκπαιδευτικών. 

Από 13/12/2019 έως και 18/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. θα υποβάλλονται ενστάσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: mail@dipe.xan.sch.gr), έτσι ώστε σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Με το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα-ένσταση.

Επισημαίνουμε ότι στους πίνακες βελτιώσεων/ οριστικών τοποθετήσεων δεν περιλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Αυτά θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν βγει η σχετική πρόσκληση.


 

Πίνακας μορίων Εκπαιδευτικών Π.Ε. από Περιοχή σε Περιοχή

 

Πίνακας μορίων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση

 

Πίνακας μορίων Εκπαιδευτικών Π.Ε. από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ