ΟΙ διατάξεις του  Νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254-21.11.2013) ρυθμίζουν (τροποποιώντας και καταργώντας παλιότερες διατάξεις) θέματα των άδειων των Δημοσίων Υπαλλήλων, ως εξής:

1.ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 2) :

Χορηγούνται έως 8 ημέρες  το έτος με γνωμάτευση ιατρού.  Δύο από αυτές , αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγηθούν με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.

Αναρρωτική άδεια πέραν των 8 ημερών κατ΄ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται από διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία 7 ημερών τουλάχιστον ή ύστερα από χειρουργική επέμβαση.

2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 4)

Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις υπηρεσιακής εκπαίδευσης για προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014.

3.ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 5)

Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος. Χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητάει ο υπάλληλος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.

4.ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 6)

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.


Για να διαβάσετε το Νόμο 4210/2013, πατήστε εδώ.